Large selection of products and fast shipping!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

artikel 1. Identiteit van de onderneming

The Game Station bv

Handelend onder de naam The Game Station

Vestigingsadres: Ketsingerdries 2, 3700 Tongeren

 

Telefoonnummer: 0497 80 07 20 - 0474 11 03 55

Bereikbaarheid: op werkdagen tussen 17u00 en 20u30

E-mail: [email protected] 

 

BTW BE 0764.765.215

RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

 

artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Game Station en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Game Station en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door The Game Station en de consument. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de consument volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.
The Game Station houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de consument persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

artikel 3. Aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd voor de consument om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden The Game Station niet.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. The Game Station kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

artikel 4. Prijs en betaling
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn in de prijzen btw, Recupel-bijdragen en andere taksen inbegrepen.
Bijkomende leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.
De prijs voor de producten, inclusief eventuele leverings-, bestelling- of andere administratieve kosten, aangekocht op de webshop van The Game Station worden door de consument vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet werd betaald.
Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.
Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en voor de periode dat de aanbieding loopt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of producten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan The Game Station niet aansprakelijk worden gesteld.
The Game Station behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.
De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende, beveiligde online betalingswijzen.
De elektronische en papieren geschenk- en kortingskaarten kunnen gebruikt worden conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de geschenk- of kortingskaart, dient de consument het verschil bij te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van de geschenk- of kortingskaart, kan de consument dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

 

Artikel 5. Levering
The Game Station zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de consument. Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de consument op het moment van zijn bestelling. De chauffeur van de pakjesdienst kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De consument tekent voor ontvangst van de levering.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Game Station geaccepteerde bestellingen met spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van pre-order.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, en wordt desgevallend een aanvullende termijn met de consument afgesproken. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal The Game Station het bedrag dat de consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij The Game Station tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan The Game Station bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. The Game Station kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van producten wanneer de pakjesdienst een levering doet op een door de consument gekozen plaats, anders dan op het adres opgegeven op het moment van de bestelling, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de consument. De consument is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de pakjesdienst.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming aan een product en elke andere tekortkoming bij de levering, moet door de consument onverwijld worden gemeld aan The Game Station.

 

Artikel 6. Afhaling
Producten voor afhaling worden geleverd na afspraak op het vestigingsadres van The Game Station. De consument aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. De consument tekent voor ontvangst van de levering.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Game Station geaccepteerde bestellingen met spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van pre-order.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, en wordt desgevallend een aanvullende termijn met de consument afgesproken. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal The Game Station het bedrag dat de consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij The Game Station tot het moment van afgifte aan de consument.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming aan een product en elke andere tekortkoming bij de levering, moet door de consument onverwijld worden gemeld aan The Game Station.

Artikel 7. Garantie
De consument heeft vanaf de leverdatum 2 jaar garantie (wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptieproducten (BS 21.09.2004))  in geval van een bewezen (onbetwistbaar) gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed met de verkoopovereenkomst. Voor tweedehands producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf de leverdatum.
Elk gebrek aan overeenstemming vastgesteld binnen 6 maanden vanaf de levering van het product wordt vermoed te hebben bestaan vanaf de levering van het product. De verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord gaat. Na het verstrijken van de eerste 6 maanden, in het geval de verkoper de niet-overeenstemming betwist, moet de consument bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering van het product.
De garantie omvat in de eerste plaats herstelling of omruiling, behalve als dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Als herstel of vervanging onmogelijk of buiten verhouding is of niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument kan worden verricht, omvat de garantie een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst. In dit laatste geval wordt de gehele prijs terugbetaald na teruggave van het product door de consument en rekening houdend met het gebruik dat de consument van het product heeft gehad sinds de levering ervan.
Zodra de consument vaststelt dat het product niet in overeenstemming is, moet hij The Game Station zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijn van twee maanden schriftelijk hiervan op de hoogte brengen. 
De factuur geldt als aankoop- en garantiebewijs voor de consument. Dit document dient door de consument te worden bewaard en eventueel voorgelegd.
Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):

 

Artikel 8. Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan The Game Station mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, is de termijn te rekenen vanaf de dag na fysieke inbezitname van het laatste product of de laatste zending of het laatste onderdeel. In geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, is de termijn te rekenen vanaf de dag na fysieke inbezitname van het eerste product.
The Game Station mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
Als The Game Station de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument via een ondubbelzinnige verklaring per post, per e-mail of via het ticketsysteem in zijn persoonlijke account The Game Station op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
The Game Station behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen. Na ontvangst van de producten wordt binnen een termijn van 7 kalenderdagen de volledige, betaalde aankoopsom, inclusief de leveringskosten door The Game Station in rekening gebracht, terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Game Station de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.The Game Station behoudt zich te allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de consument voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de consument de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan The Game Station binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de bekendmaking van uitoefening van het herroepingsrecht.
De consument mag de producten slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De producten moeten teruggestuurd in de ongeopende, originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, samen met het aankoopbewijs. The Game Station behoudt zich het recht voor om bij beschadigde of onvolledige producten de consument aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen en bijgevolg zal een bedrag afgehouden worden bij terugbetaling overeenkomstig met de schade.
Voor volgende producten geldt het herroepingsrecht niet:

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen